GDPR :

De in dit formulier verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Zodra uw verzoek is verwerkt, worden uw gegevens gewist. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

PRIVACYPOLICY :

Welkom op de website van Listen

Door zich toegang te verschaffen tot deze site, http://listen.strategie.agency, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, de geldende wettelijke bepalingen en de hieronder vermelde voorwaarden.

– 1. JURIDISCHE INFORMATIE

– 2. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

– 3. VIRUS

– 4. LINKS NAAR ANDERE SITES

– 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

– 6. VERZAMELING EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

1. JURIDISCHE INFORMATIE

De uitgever van de site, hierna te noemen de “Uitgever”, is het bedrijf Listen SA :

Listen SA
Rue Chaussée, 67/2
4342 HOGNOUL
BELGIË
V.V.A. : BE 0867.269.773
Telefoon: +32 (0)4 229 85 50
Directeur van de publicatie: Philippe GEERTS (algemeen directeur).

2. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

Deze wettelijke vermeldingen alsmede de geldende wettelijke bepalingen beheersen de voorwaarden voor toegang tot deze Site en de voorwaarden voor het gebruik ervan. Eenieder die deze Site raadpleegt, verbindt zich ertoe deze te aanvaarden en te eerbiedigen. Aangezien deze wettelijke vermeldingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, verzoeken wij u dringend deze regelmatig te raadplegen.

De uitgever streeft ernaar deze site actueel te houden en behoudt zich het recht voor de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Evenzo behoudt zij zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de functionaliteiten van de Site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten.

De inhoud van deze Site is gevalideerd door bevoegde deskundigen, desondanks blijft hij informatief en garandeert de uitgever niet de juistheid of volledigheid van de informatie op deze Site. Indien u informatie wenst over onze producten of diensten, raden wij u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Bijgevolg, en behalve in geval van grove en opzettelijke fout, kunnen de Uitgever en derden die betrokken zijn bij het ontwerp van deze Site, niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade, ernstig of niet, die met name voortvloeit uit de onnauwkeurigheid of onjuistheid van de informatie die op deze Site beschikbaar is, of die het gevolg kan zijn van een bezoek aan deze Site of de onmogelijkheid om hem te gebruiken.

3. VIRUS

De Uitgever zal zijn uiterste best doen om deze Site te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere computercriminaliteit, maar kan de afwezigheid daarvan op deze Site niet garanderen.

4. HYPERLINKS

Om de toegang tot andere sites te vergemakkelijken, heeft de Site-editor een aantal links naar sites van derden opgenomen. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van sites van derden, hun inhoud, reclame of andere elementen die op deze sites beschikbaar zijn. De verantwoordelijkheid van de Site Editor kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige site van derden waartoe u toegang zou kunnen hebben gehad.

Externe sites kunnen hyperlinks bevatten die naar deze Site verwijzen. Een dergelijke link mag niet worden geïnstalleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website. De Uitgever is ook niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar de Site verwijzen.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Toegang tot deze Site verleent u het recht op privé- en niet-exclusief gebruik van deze Site.

Alle op deze Site gepubliceerde elementen, met inbegrip van met name teksten, foto’s, logo’s, handelsmerken, enz. zijn intellectuele werken in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elk gebruik in de vorm van weergave, wijziging, reproductie… geheel of gedeeltelijk, dat zonder de toestemming van de auteurs of hun rechtverkrijgenden zou kunnen worden gemaakt, onwettig.

Deze Site respecteert de auteursrechten. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die op deze Site worden gereproduceerd en meegedeeld, zijn voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden copyright © (2021 Listen SA) 

6. VERZAMELING EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

In het algemeen kunt u deze Site bezoeken zonder uw identiteit te moeten bekendmaken en persoonlijke informatie over uzelf te moeten verstrekken. De Uitgever kan u echter soms om informatie vragen, bijvoorbeeld om te reageren op een verzoek van u, om u een dienst te verlenen, om op deze Site te publiceren, of voor marketingdoeleinden.

De gegevens die via deze Site worden verzameld, zijn bestemd voor de Uitgever alsmede voor de door hem geselecteerde partners en/of de door hem gebruikte dienstverleners.

Voor de persoonsgegevens die u ons meedeelt, beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en schrapping, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de uitgever. Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor klantenwerving, met name commerciële klantenwerving, overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Evenzo kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door onze partners voor colportagedoeleinden. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het ons een brief te sturen naar het volgende adres:

LISTEN SA
Rue Chaussée 67/2
4342 Hognoul
België

De bescherming van uw persoonsgegevens en de daarmee samenhangende rechten is van het grootste belang. In dit kader houdt de Uitgever zich aan de Europese verordening ter zake: GDPR (General Data Protection Regulation).

WIE IS BETROKKEN BIJ HET VERZAMELEN EN OPSLAAN VAN GEGEVENS DOOR LISTEN SA?

– Mensen die contact hebben opgenomen met Listen

OVER WELKE GEGEVENS HEBBEN WE HET?

Afhankelijk van het geval en afhankelijk van het verkrijgen van de toestemming van de betrokkenen, verzamelt en bewaart de Publisher de volgende gegevens:

– Naam en voornamen
– Taal
– Het privé en beroeps e-mail adres (sen)
– De naam van het bedrijf
– De positie die
– Het curriculum vitae

HOE WORDEN GEGEVENS VERZAMELD?

Bovenstaande gegevens kunnen worden verzameld via :

– contactformulieren op de Site

– CV’s downloaden voor het zoeken naar een baan

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

De uitgever bewaart de bovenstaande gegevens met het oog op de verwerking van verzoeken van betrokkenen, waaronder :

– Informeren over updates van websites en andere sociale netwerken in verband met de organisatie en nieuws.

– Verbetering van de dienstverlening.

– Het uitvoeren van statistische berekeningen.

– Promoties aanbieden.

– Informeer over nieuwe vacatures.

WAAR WORDEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN?

Persoonsgegevens worden opgeslagen in databanken en bestandsservers die eigendom zijn van Maehdros : https://www.maehdros.be/

WIE HEEFT TOEGANG TOT DE GEGEVENS?

De door de Publisher verzamelde en opgeslagen gegevens zijn toegankelijk voor geautoriseerd personeel van Listen SA Belgium. Zij worden niet meegedeeld aan andere dochterondernemingen van Listen of aan derden.

BELEID INZAKE GEGEVENSBEWARING

De gegevens van personen die blijk hebben gegeven van belangstelling voor de acties, activiteiten en diensten van LISTEN SA worden bewaard overeenkomstig artikel 5, onder e), van de verordening, namelijk: gedurende een periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden of tot de betrokkenen uitdrukkelijk afstand doen van hun recht.

RECHT OP TOEGANG TOT, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Een van de belangrijkste doelstellingen van de GDPR is het versterken van de rechten van Europese ingezetenen, die de volgende rechten hebben:

 • Het recht op toegang tot hun gegevens.
 • Het recht om hun onjuiste gegevens te rectificeren.
 • Het recht om hun gegevens te wissen
 • Het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens
 • Het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, waardoor een persoon de door hem verstrekte gegevens in een gemakkelijk herbruikbare vorm kan opvragen en, in voorkomend geval, aan een derde partij kan overdragen.

o De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Listen SA, hetzij via :

o Het sturen van een e-mail naar het volgende adres info@listen.eu met vermelding van hun verzoek.

o een naar behoren ondertekende brief zenden ter attentie van Listen SA – Rue Chaussée 67/2, 4342 Hognoul, Frankrijk.

o Telefoon: +32 4 229 85 50

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever met de aanvrager contact kan opnemen. Het antwoord zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek worden toegezonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken daartoe aanleiding geeft.

COOKIEBELEID 

 1. DÉFINITIES 

Cookies zijn gegevens die door de server van de bezochte website op de eindapparatuur van een internetgebruiker worden geplaatst. Zij worden door een website gebruikt om informatie naar de browser van de internetgebruiker te sturen en om deze browser in staat te stellen informatie naar de site van herkomst te sturen (bijvoorbeeld een loginnaam of taalkeuze). 

Alleen de uitgever van een cookie kan de daarop opgeslagen informatie lezen of wijzigen. Er bestaan verschillende soorten cookies: 

 • sessiecookies, die verdwijnen zodra u de site verlaat; 
 • permanente cookies, die op uw apparaat blijven staan totdat hun levensduur is verstreken of totdat u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser. 

 
Wanneer u verbinding maakt met onze Site, kunnen wij ertoe gebracht worden, afhankelijk van uw keuzes, verschillende cookies op uw terminal te installeren, waardoor wij de browser van uw terminal kunnen herkennen tijdens de geldigheidsduur van de cookie in kwestie. Deze duur is 12 maanden. De gegevens die via cookies worden verwerkt, worden 12 maanden bewaard. 

De cookies die wij uitgeven worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, afhankelijk van uw keuzes, die voortvloeien uit de instellingen van uw browsersoftware die wordt gebruikt wanneer u onze Site bezoekt. 

 1. DOELEINDEN WAARVOOR COOKIES GEBRUIKT WORDEN 

Een aantal cookies die door NV Listen worden gebruikt, hebben uitsluitend tot doel de communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken (bijvoorbeeld door te helpen bij de detectie van verbindingsfouten, identificatie van verbindingspunten, etc.). 

Andere cookies zijn strikt noodzakelijk voor het verlenen van online communicatiediensten op uw uitdrukkelijke verzoek (winkelwagen, weergavevoorkeuren op het scherm, etc.). 

Weer andere worden gebruikt met het doel om: 

 • de bezoekfrequentie en het gebruik van de Website te analyseren, zodat deze kan worden aangepast om uw browserervaring te verbeteren; 
 • de gebruikservaring op de Website te verbeteren 
 1. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ ? 

De cookies die op de site worden gebruikt zijn : 

 • NV Listen cookies ; 
 • cookies van derden die door NV Listen restrictief zijn uitgekozen om specifieke doelstellingen te bereiken. 
 1. NV Listen cookies 

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website en kunnen niet uit onze systemen worden gedeactiveerd. Ze worden doorgaans alleen geactiveerd als reactie op handelingen die u verricht en die overeenkomen met een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 

De cookies die opgeslagen worden door de tools van de Site worden gedetailleerd hier :  

user_allowed_save_cookie 

 • Type : Permanent cookie 
 • Waarvoor dienen ze ? Beveiliging van keuzes voor toestemming voor cookies
 • Levensduur : 13 maanden 

PHPSESSID 

 • Type : Permanent cookie  
 • Waarvoor dienen ze ? Dit is een algemene identificatiecode die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen te beheren. Het is normaal een willekeurig gegenereerd nummer, en wordt bijvoorbeeld gebruikt om de inlogstatus van een gebruiker tussen pagina’s bij te houden. 
 • Levensduur  : één sessie

lang 

 • Type : Permanent cookie  
 • Waarvoor dienen ze ? Opslaan van de taal van de gebruiker 
 • Levensduur : 1 jaar
 1. Cookies voor meting van het aantal bezoekers 

NV Listen schakelt derden in om het aantal bezoekers van de Website te meten. 

Voor informatie maakt NV Listen onder meer gebruik van de dienst Google Analytics, die ons in staat stelt bezoekers te tellen en na te gaan hoe zij de site gebruiken (verkeersbron, aantal bezoeken). Dit is een statistisch instrument dat NV Listen in staat stelt haar website te verbeteren door rekening te houden met de behoeften van de bezoekers. 

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd betreffen: 

 • uw gebruik van de site, zoals de pagina’s die u hebt bezocht en deze gegevens zijn anoniem; 
 • uw IP-adres om de stad van verbinding te bepalen. Deze gegevens worden na lokalisatie onmiddellijk geanonimiseerd en worden niet aan Google doorgegeven. 

Als u deze categorie cookies niet accepteert, kunnen wij niet weten wanneer u onze website hebt bezocht. 

 Dit zijn de cookies :

_gid

 • Type : Permanente statistieken en tracking cookie van derden 
 • Venootschaap : Google Inc 
 • Waarvoor dienen ze ? Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeksessie van de gebruiker bij te houden en om de bekeken pagina’s te identificeren 
 • Levensduur : 1 dag

_ga

 • Type : Permanente statistieken en tracking cookie van derden  
 • Venootschaap : Google Inc
 • Waarvoor dienen ze ? Deze cookie maakt statistieken over het aantal bezoeken aan de site mogelijk. 
 • Levensduur : 1 jaar

Meer informatie met betrekking tot het Privacybeleid van Google Analytics is te vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy. 

 1. Cookie voor een gerichte reclame 

Deze cookies kunnen op onze website worden geactiveerd door onze reclamepartners. Zij kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om uw interesses te profileren en om u relevante advertenties op andere websites aan te bieden. Zij slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal uw reclame minder gericht zijn. 

Dat is cookie : 

Facebook Pixel

 • Type : Permanent cookie
 • Venootschap : Facebook  
 • Waarvoor dienen ze ? De pixel maakt het mogelijk om internetgebruikers die de sites van NV Listen hebben bezocht, te her-targeten met reclame. Campagnes om de producten van NV Listen te promoten kunnen naar deze Internetgebruikers worden gestuurd. 
 • Levensduur : 3 maanden

Voor meer informatie met betrekking tot het Privacybeleid van Facebook kan u terecht op de volgende pagina: https://www.facebook.com/policy.php 

 1. TOESTEMMING 

Sommige cookies hebben bijkomende toestemming nodig. Tijdens uw eerste bezoek aan onze Website of na een afwezigheid van 12 maanden van bezoeken wordt u voorgesteld om akkoord te gaan met het gebruik van cookies of dit te weigeren. 

Indien u niet wilt dat er cookies op uw eindapparaat worden geïnstalleerd of gelezen, zal een weigeringscookie op uw apparaat worden geplaatst zodat Savencia informatie over uw verzet tegen het gebruik van cookies opslaat. Let op: als u deze weigeringscookie later verwijdert, is het niet mogelijk u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. Op dezelfde wijze wordt er, als u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, een toestemmingscookie geplaatst. 

Toestemmings- of weigeringscookies moeten op uw apparatuur blijven staan. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen als aangegeven in de volgende paragraaf getiteld “Cookiebeheer”. 

Ten slotte kunnen gebruikers die zich willen afmelden voor onze nieuwsbrieven, dit doen via de link onderaan elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via X 

 1. COOKIEBEHEER 

U beschikt over verschillende opties om cookies en andere trackers te verwijderen en te beheren.  

5.1 Browserinstellingen 

Hoewel de meeste browsers standaardinstellingen hebben en de installatie van cookies accepteren, heeft u de mogelijkheid om, indien gewenst, te kiezen of u alle cookies accepteert, systematisch weigert of om de cookies te kiezen die u afhankelijk van de uitgever accepteert. Via uw browser kunt u ook regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen. 

Vergeet echter niet om alle browsers van uw verschillende apparaten te configureren (tablets, smartphones, computers, etc.). 

Voor het beheer van de cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Deze staat beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet op welke manier u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen. Hieronder volgt een lijst van de vijf meest voorkomende browsers: 

Chrome :  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=enEEdge  

Edge : https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy 

Firefox :https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Safari : https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Wij wijzen u er echter op dat als u uw browser instelt op weigering van cookies, sommige functies, pagina’s en web omgevingen niet toegankelijk zijn en dat wij daarvoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

5.2 Platforms voor verzet 

Verschillende professionele advertentieplatforms bieden u eveneens de mogelijkheid om de door de aangesloten bedrijven gebruikte cookies te weigeren of te accepteren. Deze centrale mechanismen blokkeren de weergave van de advertenties niet, maar verhinderen slechts de installatie van cookies waarmee advertenties aan uw interessegebieden kunnen worden aangepast. 

U kunt bijvoorbeeld naar de site https://www.youronlinechoices.com/ gaan om de installatie van deze cookies op uw apparaat te verbieden. Deze site wordt aangeboden door professionele adverteerders verenigd in de Europese bond EDAA (European Digital Advertising Alliance). 

Door de site van deze vereniging te raadplegen op https://edaa.eu/participating-companies/ 

kunt u zien welke bedrijven op dit platform geregistreerd zijn en welke u de mogelijkheid bieden om de cookies te weigeren of te aanvaarden die zij gebruiken om de advertenties die op uw terminal kunnen verschijnen aan uw surfgegevens aan te passen. 

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionele internetadverteerders en vormt een centrale interface waarop u uw weigering of acceptatie van cookies die gebruikt kunnen worden om advertenties die op uw computer worden getoond aan te passen aan uw surfgedrag, kenbaar te maken. 

5.3 Module voor het beheer van cookies 

Ten slotte kunt u met behulp van een module kiezen welke cookies u op deze site wilt accepteren en welke u wilt weigeren. 

U kunt deze module elk moment openen en uw voorkeuren wijzigen door te klikken op de link. 

 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

In het kader van de definities van artikel 4 van de GDPR beschouwt NV Listen alle verzamelde niet-geanonimiseerde gegevens als “persoonsgegevens” en heeft NV Listen als zodanig alle maatregelen genomen om aan de GDPR te voldoen. Daarom nodigen wij u uit ons Charter voor de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen, waarin u hierover wordt geïnformeerd en waarin u wordt uitgelegd welke rechten u hebt en kunt uitoefenen via ons contactpunt : info@listen.eu  . U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar site   

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/bemiddeling-aanvragen

De verzamelde gegevens zijn van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen die met elk cookie worden nagestreefd. De persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van het cookie te bereiken, en in geen geval langer dan 12 maanden. 

Wat de cookies van sociale netwerken betreft, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een verantwoordelijke die in de Verenigde Staten is gevestigd, maar die zich in dit geval heeft aangesloten bij het EU-VS-privacyschild en een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt (Besluit (EU) 2016/1250 van 12-7-2016).   

© (2021 Listen SA)