LISTEN® SA is een bureau voor marktonderzoek dat enquêtes organiseert en uitvoert voor rekening van verscheidene adverteerders die hun kennis van de markt willen verbeteren.

In dat opzicht hechten wij enorm veel belang aan het respect voor de privacy van de personen die wij ondervragen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

LISTEN® SA verwerkt uw gegevens met naleving van alle wettelijke bepalingen, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna «de privacywet» genoemd).

Door gebruik te maken van onze diensten (onder meer door een van onze vragenlijsten te beantwoorden), erkent u uitdrukkelijk dat u het eens bent met deze «privacy policy» en aanvaardt u dat uw gegevens worden verwerkt overenkomstig de privacywet en deze privacy policy.

LISTEN® SA gebruikt adressenbestanden die ter beschikking worden gesteld door zijn klanten-adverteerders, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Als onderaannemer in de zin van de privacywet handelt LISTEN® SA alleen op basis van de instructies van zijn klanten.

Verzameling van gegevens

Onze enquêtes kunnen via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail,….) verlopen.

De antwoorden worden anoniem in ons bestand opgeslagen, behoudens enkele uitzonderingen. In dat laatste geval brengen wij u uitdrukkelijk op de hoogte en vragen wij vooraf uw toestemming.

Als wij uw gegevens anoniem maken, is het nadien onmogelijk om de antwoorden op onze vragenlijsten per respondent te identificeren. Dit anoniem maken is onomkeerbaar.

U bent nooit verplicht om aan een enquête deel te nemen. Zo bent u ook nooit verplicht om alle vragen van de enquête te beantwoorden.

Gebruik van de gegevens

Anoniem gemaakte gegevens:

Uw gegevens mogen worden gebruikt met de volgende doeleinden:

  • Voor opzoeking en analyse, onder meer in het kader van vragenlijsten
  • Voor de opstelling van collectieve profielen (nooit op individuele basis)

Niet anoniem gemaakte persoonsgegevens:

Uw gegevens mogen worden gebruikt met de volgende doeleinden:

  • Voor opzoeking en analyse, onder meer in het kader van vragenlijsten
  • Voor het selecteren van de winnaar van een wedstrijd
  • Om uw gegevens mee te delen aan onze klanten voor direct-marketingdoeleinden
  • Om profielen op te stellen of uw gegevens in te delen voor rekening van onze klanten

Voor een niet-anonieme verwerking van uw gegevens vragen wij altijd uw voorafgaande toestemming.

Recht op toegang, verbetering en verwijdering van uw gegevens

U heeft op elk moment toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit, mits het bewijs van uw identiteit.

Als uw persoonsgegevens in ons bezit niet juist zijn, kunt u ons ook vragen om ze te verbeteren.

U kunt zich ook op elk moment kosteloos en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Om met ons contact op te nemen:

 • Via e-mail (via info@listen.eu)
 • Met de post:
  • LISTEN® SA
   Rue Grand Aaz, 31
   4680 Hermée

Als de door u aan ons overgemaakte gegevens anoniem zijn gemaakt, kunnen wij ze u uiteraard niet meer meedelen.

Eigendom van de gegevens en overdracht ervan

 LISTEN® SA verwerkt uw gegevens als onderaannemer, die handelt volgens de instructies van zijn eindklanten. Wij zijn dus geen eigenaar van de verzamelde gegevens, zowel de anoniem gemaakte als niet anonieme gegevens.

Over het algemeen maken wij aan onze eindklanten alleen anoniem gemaakte gegevens over. Als wij uw antwoorden uitzonderlijk niet anoniem maken, vragen wij vooraf uw toestemming om ze te kunnen overmaken.

Wij kunnen uw gegevens ook overdragen aan onze eigen onderaannemers (bijvoorbeeld de beheerder van de server, het call center dat u opbelt,…). In dat geval nemen wij alle nodige maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en worden deze onderaannemers in geen geval eigenaar van uw gegevens.

Veiligheid

LISTEN® SA verbindt zich ertoe om de nodige technische en/of organisatorische maatregelen te treffen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot de personen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en die ze alleen met dat doel zullen gebruiken.

LISTEN® SA verbindt zich ertoe om de nodige technische en/of organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen accidentele of ongeoorloofde vernietiging, tegen accidenteel verlies, alsook tegen wijziging, toegang of elke niet andere ongeoorloofde verwerking.

Toepasselijk recht

Belgian law applies to this Privacy Policy.

Contact

LISTEN® SA

Adres: Rue Grand Aaz, 31 / 4680 Hermée

Tel.: +32 (0)4/229.85.50

Website: https://www.listen.eu

E-mail: info@listen.eu

Ondernemingsnummer: 0867.269.773